مشخصات دانش آموز

حتما ده رقم را وارد کنید حتی صفرهای سمت چپ

لطفا مشخص نمایید در چه پایه ای ثبت نام می کنید.

همانند ۱۳۷۹/۶/۲۵

بعنوان مثال 19.5 یا خیلی خوب

بعنوان مثال 7631696

بعنوان مثال سجاد
اطلاعات پدر دانش آموز
اطلاعات مادر دانش آموز
مشخصات مدرسه ای که سال قبل در آن تحصیل کرده اید

بعنوان مثال ملت یا مفتح
سایر